Abonnementsbrev februar 2024 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven.

Støtte til børn/unge med funktionsnedsættelser

Vi har oprettet tre nye emner i gruppe 34.45. Det er opgaver der tidligere har ligget i gruppe 27.21, som er sat til udfasning. Barnets lov § 90, henviser til bestemmelserne i serviceloven for de pågældende ydelser.

·         34.45.45 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, børn og unge [ny]

·         34.45.50 Aflastningsordninger, børn og unge [ny]

·         34.45.55 Vedligeholdelsestræning, børn og unge [ny]

 

Personaleforeninger

På baggrund af konkret efterspørgsel har vi oprettet et emne til administration af personaleforeninger og personaleklubber.

·         81.16.04 Personaleforeninger/-klubber [ny]

 

Selvejende ældreboliginstitutioner

Vi har oprettet en gruppe til sager om drift og tilsyn med selvejende ældreboliger efter ældreboligloven og lette kollektivboliger efter boligbyggeriloven, som er ejet af selvejende ældreboliginstitutioner og selvejende institutioner. Gruppen er oprettet for at kunne adskille sagerne fra drift og tilsyn efter almenboliglovgivningen, KLE gr. 03.10 og 03.11, da selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger har deres egen lovgivning. Det skal bemærkes at der ikke længere kan etableres ældreboliger efter ældreboligloven, og det samme for lette kollektivboliger efter boligbyggeriloven. Opgaven vedrører tilsynet med de pågældende boliginstitutioner.

·         03.24 Selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger [ny]

·         03.24.00 Selvejende ældreboliginstitutioner og lette kollektive boliger i almindelighed [ny]

·         03.24.05 Drift og tilsyn med selvejende ældreboliginstitutioner mv. [ny]

·         03.24.10 Drift og tilsyn med lette kollektivboliger ejet af selvejende institutioner [ny]

 

Emner der udfases

Gruppe 15.06 Sundheds- og sikkerhedsforhold på erhvervsvirksomheder og det tilhørende emne 15.06.00 Sundheds- og sikkerhedsforhold på erhvervsvirksomheder i almindelighed udgår maj 2024, da arbejdsmiljø for ledige er omfattet af arbejdsmiljøloven og det ikke længere er en kommunal opgave at godkende arbejdsmiljøet.

En række emner i hovedgruppe 27 udgår i november 2024, da de efter januar 2024 journaliseres i hovedgruppe 34 Hjælp og støtte efter barnets lov. Anbefalingen er, at eksisterende sager oprettet efter serviceloven før 2024, forbliver på det oprindelige KLE 27. nummer, selv om de fortsat er aktive.

·         27.12.06 Familieorienteret rådgivning og forebyggende indsatser [udgår 2024]

·         27.12.08 Familievejlederordning / overgang til voksenlivet [udgår 2024]

 

·         27.18 Særlige tilbud til børn og unge [udgår 2024]

·         27.18.00 Særlige tilbud til børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

·         27.18.02 Udredning og visitation, særlige tilbud til børn og unge [udgår 2024]

·         27.18.12 Særlige dagtilbud [udgår 2024]

·         27.18.16 Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud [udgår 2024]

·         27.18.20 Forældres udførelse af hjælpen i hjemmet [udgår 2024]

·         27.18.24 Særlige klubtilbud [udgår 2024]

 

·         27.21 Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge [udgår 2024]

·         27.21.00 Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

·         27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge [udgår 2024]

·         27.21.12 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, børn og unge [udgår 2024]

·         27.21.16 Aflastningsordninger, børn og unge [udgår 2024]

·         27.21.20 Vedligeholdelsestræning, børn og unge [udgår 2024]

 

·         27.24 Særlig støtte til børn og unge [udgår 2024]

·         27.24.00 Særlig støtte til børn og unge i almindelighed [udgår 2024]

·         27.24.03 Børnefaglig undersøgelse [udgår 2024]

·         27.24.06 Visitation / handleplaner efter § 140 for børn og unge [udgår 2024]

·         27.24.09 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren [udgår 2024]

·         27.24.15 Støtteperson [udgår 2024]

·         27.24.17 Ungdomskontrakter [udgår 2024]

·         27.24.18 Ungdomssanktion/koordinator og handleplan for kriminelle unge [udgår 2024]

·         27.24.19 Bistand til børn og unge ved afhøringer og varetægtsfængslinger [udgår 2024]

·         27.24.20 Netværkssamråd [udgår 2024]

·         27.24.21 Ydelser under døgnophold [udgår 2024]

·         27.24.24 Forældrepålæg [udgår 2024]

·         27.24.25 Børne- og ungepålæg [udgår 2024]

·         27.24.26 Tilbud om udslusning til løsladte unge [udgår 2024]

·         27.24.27 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke [udgår 2024]

·         27.24.30 Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke [udgår 2024]

·         27.24.33 Ankestyrelsens beføjelser uden klage [udgår 2024]

·         27.24.36 Samvær og kontakt, afgørelse om [udgår 2024]

·         27.24.39 Inddragelse ved foranstaltninger og advokatbistand [udgår 2024]

·         27.24.45 Underretning / underretningspligt m.v. [udgår 2024]

 

·         27.27 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte [udgår 2024]

·         27.27.00 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte i almindelighed [udgår 2024]

·         27.27.03 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. [udgår 2024]

·         27.27.06 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet [udgår 2024]

·         27.27.09 Familiebehandling [udgår 2024]

·         27.27.12 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge mv. [udgår 2024]

·         27.27.15 Aflastningsordning [udgår 2024]

·         27.27.21 Fast kontaktperson for hele familien [udgår 2024]

·         27.27.24 Fast kontaktperson for barnet eller den unge [udgår 2024]

·         27.27.27 Anbringelse i åbne døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer [udgår 2024]

·         27.27.30 Anbringelse i almene plejefamilier [udgår 2024]

·         27.27.31 Anbringelse i forstærkede plejefamilier [udgår 2024]

·         27.27.32 Anbringelse i specialiserede plejefamilier [udgår 2024]

·         27.27.33 Anbringelse i netværksplejefamilie [udgår 2024]

·         27.27.36 Anbringelse på egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder [udgår 2024]

·         27.27.39 Anbringelse på kost- eller efterskole [udgår 2024]

·         27.27.42 Anbringelse på opholdssteder for børn og unge [udgår 2024]

·         27.27.45 Anbringelse i døgninstitutioner, betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne [udgår 2024]

·         27.27.48 Anbringelse i sikrede døgninstitutioner [udgår 2024]

·         27.27.51 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge [udgår 2024]

·         27.27.54 Anden hjælp, rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte [udgår 2024]

 

Emner der flyttes

Emne 17.00.25 Udtalelser om elever udgår november 2024. Til sager om generelle retningslinjer vedr. udtalelser om elever bruges i stedet 17.20.01 Skoleindskrivning og elevoplysninger.

Emne 85.10.30 Behandling af billeder, databehandling november 2024 og er flyttet til 23.25.45, således at samtykker ifm. billedbehandling flyttes til gruppen med den registreredes rettigheder.

Emne 87.00.05 Arbejdspladsvurdering udgår maj 2024. Det er flyttet til 87.05.10 Arbejdspladsvurdering - APV, så placeringen følger paragrafopbygningen i arbejdsmiljøloven.

Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

 

Fagsystem-emner

Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Som tidligere udmeldt, er de fleste fagsystem-emner udgået i november udgaven af KLE. Enkelte fagsystem-emner er sat til at udgå i november 2024, se nedenfor.

 

Fagsystem-emner som udgår november 2024:

Enkelte fagsystem-emner efter serviceloven udgår først i februar 2024 efter ikrafttrædelsen af barnets lov. Det drejer sig om:

·         27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2024]

·         27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2024]

Desuden udgår

·         28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

·         28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

 

Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner 

·         28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.

·         28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed

·         28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. 

o    Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]

·         28.77.08 Økonomisk fripladstilskud

o    Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

·         28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

o    Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud

 modtager [fagsystem-emne] [udgået]

·         28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

·         Bekendtgørelse om administration af ældreboliger

·         Bekendtgørelse om familievejlederordningen efter § 81 i barnets lov

·         Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

·         Bekendtgørelse om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v.

·         Vejledning om botilbud m.v. til voksne

Derudover har vi opdateret 48 retskilder.

 

Nye stikord

Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som borgerlige forhold, sociale forhold, folkeskolen og personaleområdet.

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven

Abonnementsbrev november 2023 udgave
De væsentligste ændringer i november udgaven.

Barnets lov

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. November udgaven af KLE indeholder derfor en ny hovedgruppe til sager om hjælp og støtte primært efter barnets lov og tilhørende bekendtgørelser mv.

Hjælp og støtte bevilget efter ikrafttrædelse af barnets lov 1/1 2024 følger emnerne i denne hovedgruppe 34. Eksisterende sager oprettet før 1/1 2024 efter lov om social service forbliver i hovedgruppe 27 indtil der træffes en ny afgørelse.

KL gennemførte en høringsfase i september og oktober 2023, med tilretning på baggrund af indkomne kommentarer. Hovedgruppen kan dog udvides efter behov og efterspørgsel af yderligere detaljering. Kontakt KLE redaktionen herom. Bemærk i øvrigt, at paragraf- og kapitelhenvisningerne skal ikke ses som udtømmende for hvilke sager, der kan høre til et emne.

Omsætningstabel HG27 til HG34
En omsætningstabel mellem hovedgruppen og de relevante emner i (primært) hovedgruppe 27 kan downloades her: Omsætningstabel i excelformat

Administrative forholdsregler

Vi har oprettet en ny gruppe til sager om procedurer og beslutninger vedrørende interaktionen med borgere, hvor det har betydning for medarbejdernes og politikernes arbejdsmiljø. Reguleringen kan ske med udgangspunkt i anstaltsforhold, hvor kommunen fx træffer afgørelse om begrænsninger for en borgers kontakt til personale.

Exit-programmer

Flere kommuner tilbyder exit-programmer for borgere, som ønsker at forlade det kriminelle miljø. November udgaven rummer et nyt emne, der gør det muligt at udskille sager vedr. borgere, som deltager i exit-programmer. Emnet bruges også til myndighedskoordinering af exit-programmer.

 Sygedagpengeregres

Dette emne dækker sager om aftaler om arbejdsgiverens ret til refusion.

Aftalen skal godkendes af kommunen.

Fagsystem-emner

Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Som tidligere udmeldt, er de fleste fagsystem-emner udgået i november udgaven af KLE. Enkelte fagsystem-emner er sat til at udgå i februar 2024, se nedenfor.

Fagsystem-emner som er udgået i november udgaven af KLE:

 • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgået]
 • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgået]
 • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgået]
 • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgået]
 • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [udgået]
 • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgået]
 • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgået]
 • 32.32    Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgået]

Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

Fagsystem-emner som udgår februar 2024:

Enkelte fagsystem-emner efter serviceloven udgår først i februar 2024 efter ikrafttrædelsen af barnets lov. Det drejer sig om:

 • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2024]
 • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2024]
Desuden udgår
 • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]
 • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2024]

Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

 • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
 • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed
 • 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. 
 • Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]
 • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
 • Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgået]
 • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud
 • Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud
 •  modtager [fagsystem-emne] [udgået]
 • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgået]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Barnets lov
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme
 • Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
 • Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)
 • Vejledning om regres for sygedagpenge

Derudover har vi opdateret 26 retskilder.

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med næsten 300 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. De fleste af stikordene er knyttet til den nye hovedgruppe 34, resten er tilføjet på baggrund af andre nye emner, konkrete henvendelser eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som folkeskoleområdet, rådgivning om sociale forhold samt borgerlige forhold.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

Rettelser i KLE opmærkningen i fortegnelser

Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Der er rettet i KLE opmærkningen i 3 fortegnelser:

Rettelserne fremgår også af selve fortegnelsen.

Fortegnelse 02. Borgerlige forhold

Gruppe 23.35 Administrative forholdsregler

Fortegnelse 07. Løn- og personaleadministration mv.

Emne 81.38.50 Tillidsrepræsentanters opbevaring af oplysninger til egen brug

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.00 Hjælp og støtte til børn og unge

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.05 Kommunalbestyrelsens forpligtelser

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.10 Undersøgelse, afdækning, mv.

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.15 Forebyggende og støttende indsatser

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.20 Privat døgnpleje

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.25 Anbringelse

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.30 Anbringelsessteder, godkendelse, opfølgning og tilsyn

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.40 Hjælp til barnets forældre

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.45 Støtte til børn/unge med funktionsnedsættelser

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 34.50 Ungestøtte og overgang til voksenlivet

Derudover er følgende KLE-referencer fjernet fra nedenstående fortegnelser

Fortegnelse 07. Løn- og personaleadministration mv.

Gruppe 81.18 Lønforskud [udgået]

Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold

Gruppe 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger [udgået]

Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold

Gruppe 03.17 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme [udgået]

Fortegnelse 10. Planlægning, byggeri og erhvervsforhold

Gruppe 03.18 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger [udgået]

Fortegnelse 13. Social service mv

Gruppe 27.37 Delegation [udgået]

Fortegnelse 14. Kontante ydelser

Gruppe 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-emne] [udgået]
Abonnementsbrev august 2023 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven.

Barnets lov

Version 2023-11-01

Ny barnets lov KLE hovedgruppe

Den færdige hovedgruppe efter barnets lov ligger nu klar efter en høringsfase og tilretning på baggrund af indkomne kommentarer. 

Hovedgruppen (se wordfil nedenfor) indarbejdes i november udgaven af KLE, dvs. xml, REST, og KLE-online og til orientering i en word udgave.

Bemærkninger til strukturen: I udgangspunktet er valgt en lavere detaljeringsgrad på den borgervendte del, end efter servicelovens særlig støtte i hovedgruppe 27. Der er mulighed for senere udvidelser, hvis det viser sig at der er behov herfor. Der tilføjes flere stikord til de enkelte emner og mappes til kontoplanen.

Paragrafhenvisningerne er til barnets lov, med mindre andet fremgår. Paragrafhenvisningerne skal ikke ses som udtømmende for, hvad der kan journaliseres på emnet.

Word-udgave


Kommunale tryghedsvagter

En ændring af lov om vagtvirksomhed rummer en midlertidig forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for ansætte egne tryghedsvagter eller indgå kontrakt med private vagtvirksomheder om tryghedsvagter med henblik på at sikre den offentlige orden på offentlige områder i kommunen.

August-udgaven af KLE har derfor et nyt emne til sager om dette.

TV-overvågning i kommunale ejendomme

August-versionen af KLE rummer også et nyt emne til indendørs tv-overvågning af kommunens lokaler. Emnet gør det muligt at udskille sager om tv-overvågning i kommunale bygninger, dels som tryghedsskabende foranstaltning (fx i jobcentre), dels som supplement til kriminalpræventiv sikring samt efterforskning efter tyveri eller indbrud mv.

Dataforvaltning

På baggrund af udstilling af data i Borgerblikket / Mit Overblik samt i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks har vi oprettet et nyt emne, som kan bruges til sager om udstilling af data, men også forvaltning af data i kommunens IT-systemer generelt.

Det kan være sager, der drejer sig om planlægning og styring af data og dataflow i et enkelt IT-system eller på tværs af flere IT-systemer, overblik over data og dataprocesser eller vedligehold af data og metadata.

Logning

Logning er en del af kommunens IT-sikkerhedsforanstaltninger og skal bl.a. bidrage til at sikre, at man kan undersøge og identificere hvem, der har tilgået kommunens IT-systemer. 
Med afsæt i konkret efterspørgsel har vi oprettet et nyt emne, som gør det muligt at udskille sager om logning specifikt, fx logningspolitik, procedurer vedr. logning, test af logs og sletning af logs.

Fagsystem-emner

Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.
Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.
Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.
På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.
Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

Fagsystem-emner sat til at udgå:


Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner


Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lov om ændring af lov om vagtvirksomhed (kommunale tryghedsvagter)
 • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning mv.
 • Bekendtgørelse om pulje til hjertezoner ved skoler
 • Bekendtgørelse om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom
 • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
 • Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027

Derudover har vi opdateret 49 retskilder.

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med mere end 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som veje og trafik, affalds- og forsyningsområdet samt kommunens ejendomme og IT-administration.

Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

Rettede slettefrister, fortegnelser

Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Se fx

https://www.klxml.dk/GDPR/Fortegnelse_01.htm

Der er ikke rettet i august udgaven.


Vejledning til aktindsigt i KLE

Vi har lavet en oversigt over brug af KLE til journalisering af aktindsigtssager.

Oversigten giver vejledning til brug af emner og facetter og dækker aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, egenacces efter databeskyttelsesforordningen, offentlighedsloven og arkivloven samt sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Man kan finde oversigten på KLE Online: KLE-Online - Hjælp
  Abonnementsbrev maj 2023 udgave
  De væsentligste ændringer i maj udgaven.


  Hjælp ifm. hastigt fremadskridende sygdom

  En ny bestemmelse i serviceloven giver borgere med en hastigt fremadskridende sygdom ret til hjælp og støtte, herunder personlig og praktisk hjælp, madservice og hjælpemidler, uden forudgående visitation. Maj-udgaven af KLE har derfor et nyt emne til sager om dette.

  • 27.60.36 Hjælp og støtte ifm. en hastigt fremadskridende sygdom [ny]

  Hjemløseindsats

  En anden ny bestemmelse i serviceloven giver kommunerne mulighed for at tilbyde hjælp eller støtte efter ’housing-first’ tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

  ’Housing First’ er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte. Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne indsats.

  •           27.36.14 Bostøtte efter servicelovens § 85 a [ny]

   Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  •          Lovbekendtgørelse om lægemidler
  •          Lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark
  •          Lov om ændring af lov om social service
  •          Bekendtgørelse om kystvandråd
  •          Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster
  •          Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
  •          Vejledning om kystvandrådsarbejdet 2023

  ·         Derudover har vi opdateret 35 retskilder.

   Nye stikord

  Maj-udgaven af KLE er udvidet med mere end 120 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som klima, miljøbeskyttelse, kommunens ejendomme og socialområdet.

  Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

  Rettede slettefrister, fortegnelser

  Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Se fx

  https://www.klxml.dk/GDPR/Fortegnelse_01.htm

  Maj udgaven af KLE har ikke givet anledning til ændringer i fortegnelser, men en enkelt slettefrist er blevet ændret:


  Emnet har i maj-udgaven af KLE fået ændret slettefristen fra 5 år til 10 år efter sagsafslutning, da genbevilling af bil tidligst kan ske efter 8 år, jf. bekendtgørelse 2022-06-07 nr. 827 om støtte til køb af bil efter lov om social service, § 10.
  Abonnementsbrev februar 2023 udgave

  De væsentligste ændringer i februar udgaven.

  Emne til tillidsrepræsentanters oplysninger

  KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en standardaftale med henblik på håndtering af dataansvaret ift. personoplysninger, som behandles og opbevares af tillidsrepræsenter, når tillidsrepræsentanten anvender et it-system, som arbejdsgiver har stillet til rådighed for tillidsrepræsentanten, ifm. dennes varetagelse af sit tillidshverv.

  Vi har derfor oprettet et emne til brug for de kommuner, der som arbejdsgiver har valgt at stille kommunens system til rådighed for tillidsrepræsentanten.

  • 81.38.50 Tillidsrepræsentanters opbevaring af oplysninger til egen brug [ny]

  Emne til drivhusgasreduktion

  Der er oprettet et nyt emne til drivhusgasreduktion, i form af CO2-fangst som tilknyttet virksomhed til kollektiv varmeforsyningshåndtering og kontraktindgåelse med staten om tildeling af støtte.

  • 13.03.35 Drivhusgasreduktion [ny]

  Regulering af leje

  Folketinget har i lejeloven indført et 2-årigt loft på 4 % årligt for huslejestigninger i boliglejemål, hvor der er aftalt regulering i henhold til nettoprisindekset. Der er derfor oprettet et nyt emne til sager hos huslejenævnet om dette:

  • 03.09.56 Regulering af leje efter nettoprisindeks [ny]

  Flådestyring af køretøjer

  Vi har oprettet et dedikeret emne til sager vedr. styring af kommunens køretøjer. Emnet dækker også sager om GPS-styring af køretøjerne og evt. intern fakturering mellem kommunens organisatoriske enheder i relation til dette.

  • 83.11.12 Flådestyring af køretøjer [ny]

  Koncessionskontrakter om kommunens tjenesteydelser

  Et nyt emne i februar udgaven gør det muligt at udskille sager om koncessionskontrakter vedrørende offentlige tjenesteydelser, sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser opført i bilag IV af (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/23/EU af 26. februar 2014), hvor kommunen tilkendegiver hensigten gennem offentliggørelsen af en forhåndsmeddelelse.

  • 82.12.15 Koncessionskontrakter om kommunens tjenesteydelser [ny]

  Tilbagebetaling af hjemrejsebistand

  I februar udgaven er oprettet et nyt emne til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling om opkrævning ifm. tilbagebetaling af hjemrejsebistand:

  • 25.45.39 Opkrævning - tilbagebetaling hjemrejsebistand [ny]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  Fagsystem-emner sat til at udgå:

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed
  • 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
   • Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne]
  • 77.12.12 Socialpædagogisk fripladstilskud
   • Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i maj 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v.
  • Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold
  • Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
  • Bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v.
  • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet
  • Skrivelse om beredskabsarbejde vedr. scenarie om evt. mangel på strøm de kommende vintre

  Derudover har vi opdateret 30 retskilder.

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med 70 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som miljøbeskyttelse, forsyning, beredskabet og personaleområdet.

  Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven

  Rettede slettefrister, fortegnelser

  Februar udgaven af KLE har ikke givet anledning til ændringer i fortegnelser eller slettefrister.

  Som noget nyt fremgår ændringer også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Se fx her. 
  Abonnementsbrev november 2022 udgave
  De væsentligste ændringer i november udgaven.


  Hvidvaskloven

  Vi har oprettet et nyt emne til sager om underretning efter hvidvasklovens § 26. Det kan bl.a. vedrøre henvendelser fra Hvidvasksekretariatet og hvidvasklovens bestemmelser om undtagelse fra forvaltningslovens regler om partsaktindsigt.

  ·         32.45.30 Underretning efter hvidvasklovens § 26


  Plejeboliger


  Hidtil har visitation og anvisning til plejeboliger været samlet i et enkelt emne, nemlig 27.42.08 Plejebolig, plejehjem eller beskyttet bolig (visitation og anvisning). I november udgaven er der oprettet et selvstændigt emne til visitation og anvisning af plejeboliger til unge under 35 år, med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale udfordringer, således at sagerne kan journaliseres særskilt.

  ·         27.42.10 Plejeboliger til unge under 35 år (visitation og anvisning)

   
  Tværsektorielle aktiviteter og samarbejder

  Gruppe 00.17  Kommunalt/tværsektorielt samarbejde er blevet udvidet med et emne til tværsektorielle aktiviteter og samarbejder. Emnerne i gruppen bruges typisk, hvis en sag ikke entydigt kan placeres under et konkret emne eller sektorhovedgruppe.

  I Gruppe 00.16 Forsøgs- og udviklingsarbejde er der allerede et emne til tværsektorielle udviklingsprojekter, men da det ikke er alle tværsektorielle aktiviteter, der har karakter af udviklingsprojekter, har vi oprettet et selvstændigt emne til denne slags sager.

  ·         00.17.25 Tværsektorielle aktiviteter og samarbejder


  Følgende emner er sat til at udgå

  15.40.15          Integrationsplaner [udgår 2023]

  27.37.00          Delegation i almindelighed [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  27.37.04          Administrationsaftaler - pensionister [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  27.37.08          Bisidder [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  27.37.12          Fuldmagter [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  28.09.44          Forældrebetaling for dagtilbud [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  28.09.48          Fripladstilskud i dagtilbud [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  28.12.32          Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  28.15.20          Tilskud til klubtilbud og forældrebetaling [udgår 2023] Flyttet til nyt emnenr

  32.24.32          Uddannelseshjælp [udgår 2023]

  32.24.48          Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  81.18.00          Lønforskud i almindelighed [udgår 2023]


  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.


  Følgende fagsystem-emner er sat til at udgå:

  15.21.25          Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  25.45.08          Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  27.27.26          Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  27.27.64          Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  28.70.00          Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  28.77.16          Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  28.77.20          Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  28.77.24          Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  32.24.40          Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  32.32.00          Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.


  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  ·         LBK om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

  ·         BEK om ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

  ·         LBK om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

  ·         BEK om dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet

  ·         BEK om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen

  ·         BEK om erstatning og godtgørelse til børn og unge for skader, der pådrages ved udførelsen af straksreaktioner

  ·         BEK om ansøgningspuljen til forsøg med borgerstyrede budgetter

  ·         BEK om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

  Derudover har vi opdateret 35 retskilder.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med 59 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

     Abonnementsbrev august 2022 udgave

  De væsentligste ændringer i august udgaven.

  Naturskader

  Kommunerne har mulighed for, på bestemte betingelser, at erhverve private grunde, hvis de inden for en kortere årrække gentagne gange har været ramt af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller skybrud, og dette forventes også at ske i fremtiden.

  Vi har derfor oprettet en gruppe til sager om dette.


  Kommunal udlejning af fast ejendom

  En ændring af boligloven har gjort det muligt for kommunerne at udleje fast ejendom til beboelse i en tidsbegrænset periode med henblik på at tiltrække tilflyttere. Sådanne sager kan placeres på et særskilt emne:


  Sundhedsklyngesamarbejde

  August udgaven rummer et nyt emne til brug for sager om tværsektorielt samarbejde i regi af sundhedsklynger efter sundhedsloven, herunder konstituering og sekretariatsbetjening.


  Emner der flyttes

  Delegation

  Gruppe 27.37 Delegation er med august-versionen flyttet til hovedgruppe 23 Borgerlige forhold. Flytningen er en logisk konsekvens af at gruppens emner, bl.a. bisidder og fuldmagter, ikke kun knytter sig til social service (hovedgruppe 27), men går på tværs af forvaltningsområder med borgerrettede sager. Der er i øvrigt ikke ændret i indholdet af gruppen.


  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

  Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

  På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.


  Fagsystem-emner sat til at udgå:

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]


  Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner


  Emner der udfases

  Gruppe 81.18 Lønforskud og det tilhørende emne 81.18.00 Lønforskud i almindelighed udgår i februar 2023. Sager om lønforskud skal fremover placeres på emnenr. 81.15.00 Løn i almindelighed.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om stormflod og stormfald
  • Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport
  • Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine
  • Bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde
  • Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

  Derudover har vi opdateret 47 retskilder.


  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med 160 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som byggeri, folkeskolen, redningsberedskab og social- og sundhedsområdet.

  Klik her for at se alle ændringer i august 2022 udgaven


  Rettet slettefrister, fortegnelser

  Koblingen ml. fællesfortegnelserne og KLE er ligeledes opdateret på KLE-online.

  Nye grupper og emner er tilføjet den enkelte fortegnelse, markeret nedenfor med Ny

  Rettet dækker over justering af slettefristen eller bemærkninger til slettefristen.

  Slettet. Vi har fjernet relationen, når der var flere fortegnelser, der pegede på samme emne, således en fortegnelse fremover kun henviser til et emne/ en gruppe. Og fjernet udgåede emner ligeså.

  Html udgaven af fællesfortegnelserne bliver opdateret i løbet af uge 35.

  Rettet slettefrister, fortegnelser  Abonnementsbrev maj 2022 udgave

  De væsentligste ændringer i maj udgaven.

  Helbredsmæssig vurdering på integrationsområdet
  Efter integrationsloven skal kommunerne tilbyde helbredsmæssige vurderinger til nyankomne og familiesammenførte flygtninge. Denne opgave har tidligere ligget i 15.40.15 som en del af de ophævede regler om integrationsplaner. Derfor har helbredmæssig vurdering fået sit eget emne, og 15.40.15 Integrationsplaner udfases i maj 2023.

  • 15.40.17 Helbredsmæssig vurdering [ny]

  Kontaktpersonordning for døvblinde
  Kommunerne skal tilbyde støtte- og kontaktperson til udsatte borgere med bestemte sociale problemer. Emnenr. 27.48.08 Støtte- og kontaktperson har tidligere også rummet opgaver vedr. kontaktpersoner til døvblinde, men sager omkring denne ordning har nu sit eget emne.

  • 27.48.06 Kontaktpersonordning for døvblinde [ny]

  Lejeforhold
  Lejeloven og boligreguleringsloven er skrevet sammen i en ny lejelov til ikrafttrædelse 1. juli og en ny lov om boligforhold erstatter de dele af boligreguleringsloven som har karakter af offentligretlig lov. Der er primært tale om sammenskrivning af eksisterende regler. Ift. KLE har ændringerne primært betydet nye retskildehenvisninger til eksisterende emner. Historikken fra tidligere lovhenvisninger er gengivet i serviceteksten til det enkelte emne til brug i en overgangsfase.

  Maj udgaven rummer et nyt emne til brug for huslejenævnets sager vedr. tvister om depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse, hvor det hidtil har ligget på gruppeemnet 03.09.00.

  • 03.09.19 Depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse [ny]

  Gruppe 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
  Vi har oprettet et særskilt emne til sager om

  • 28.77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud [ny]

  Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tidligere har det henvist til 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud, der nu er sat til udfasning, da gruppe 28.77 med maj-versionen er ændret fra at være en ’fagsystem-gruppe’ til at være almindelig KLE gruppe.

  Det samme er tilfældet for emnerne 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, som ikke længere har status af fagsystem emner.

  Ændringen betyder at betalinger for dag-, fritids- og klubtilbud er samlet i ét emne, i stedet for den hidtidige opdeling i 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud, 28.12.32 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling og 28.15.20 Tilskud til klubtilbud og forældrebetaling. Disse emner udgår i 2023.

  Fagsystem-emner
  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

  Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Formålet er således ikke at benytte emnerne i ESDH. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der benyttes i stedet.

  En del fagsystem-emner er sat til at udgå i november 2023. Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases
  Emnet 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud er med maj udgaven flyttet til 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. og udgår maj 2023.

  Som omtalt ovenfor er emnet 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud pr. maj 2022 opdelt på nedenstående emner, som har haft status af fagsystem-emner:

  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
  • 28.77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

  Emnet 28.09.48 udgår maj 2023.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY
  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder
  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder:

  • BEK om råd på det sociale område
  • Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
  • BEK om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
  • BEK om indholdet af stemmesedlen til brug ved folkeafstemningen den 1. juni 2022
  • VEJ om kommunale fællesskaber
  • BEK om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19
  • Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love
  • Lov om boligforhold
  • VEJ om afholdelse af folketingsvalg
  • BEK om beregning af og fradrag i fleksløntilskud
  • CIR om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd
  • VEJ om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
  • BEK om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
  • VEJ om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
  • BEK om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere
  • BEK om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)
  • BEK om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
  • Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven

  Derudover har vi opdateret 38 retskilder.

  Nye stikord

  Maj-udgaven af KLE er udvidet med 230 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som naturbeskyttelse, dagtilbud, integration, personale, kommunens IT samt huslejenævnets kompetenceområde. Der er desuden en række stikord, som vedrører personer fordrevet fra Ukraine. De er tilføjet alle de emner, som er relevante for de kommunale opgaver, der fremgår af særloven.'

  Klik her for at se alle ændringer i maj 2022 udgaven  Abonnementsbrev februar 2022 udgave

  De væsentligste ændringer i februar udgaven.

  Dokumentation af brandforhold

  Vi har oprettet en ny gruppe til understøttelse af sagsgangen for den del af byggesagsbehandlingen, der omhandler brandforhold.

  • 02.60 Dokumentation af brandforhold [ny]
  • 02.60.00 Dokumentation af brandforhold i almindelighed [ny]
  • 02.60.05 ITT, forhåndsdialog, brandforhold [ny]
  • 02.60.10 ITT, byggesagsvurdering, brandforhold [ny]
  • 02.60.15 ITT, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, brandforhold [ny]
  • 02.60.20 ITUT, forhåndsdialog, brandforhold [ny]
  • 02.60.25 ITUT, byggesagsvurdering, brandforhold [ny]
  • 02.60.30 ITUT, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, brandforhold [ny]

  Ejendomssager

  Vi har oprettet et nyt emne til sagsbehandling i de tilfælde, hvor matrikulære ændringer fører til ændringer i adresseforhold, fx hvis kommunen modtager indsigelser pga. ændrede adresser:

  • 01.06.15 Faste ejendommes beliggenhedsadresse [ny]

  Sorgorlov

  Februar udgaven rummer et nyt emne til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling om sorgorlov og udbetaling af barselsdagpenge under sorgorlov:

  • 32.30.16 Sorgorlov [ny]

  Slettefrister for NemID emner

  Vi har forlænget slettefristen fra 5 til 6 år på to emner:

  • 23.15.20 Udstedelse og spærring af NemID
  • 23.15.25 Digital identitet (MitID) - registrering, udstedelse mv.

  Ændringen tager højde for at opbevaringspligten på materiale er 5 år, fra udgangen af regnskabsåret, jf. bogføringsloven.

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

  Fagsystem-emnerne er fra november udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Formålet er således ikke at benytte emnerne fremover til nye sager. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet.

  Fagsystem-emnerne udgår igen i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.04 Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v, betaler [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases

  Emne 83.15.17 Ekstern underviser udgår august 2022. I stedet henviser vi til 81.39.15 Intern uddannelse.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
  • Bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb

  Derudover har vi opdateret 42 retskilder.

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som dagtilbud, sundhed, de kommunale socialtilsyn, affald og byggesager.

  Klik her for at se alle ændringer i februar 2022 udgaven  Abonnementsbrev november 2021 udgave

  De væsentligste ændringer i november udgaven.

  Refusion ift. kommunens personale

  Vi har oprettet en ny gruppe til sager om de forskellige slags refusioner, der er relevante ift. kommunens personale. Det vil sige sager, hvor kommunen er arbejdsgiver.

  • 81.60 Refusion, personale [ny]
  • 81.60.00 Refusion, personale i almindelighed [ny]
  • 81.60.05 Refusion af sygedagpenge [ny]
  • 81.60.10 Refusion af barselsdagpenge [ny]
  • 81.60.15 Aftale om refusion efter sygedagpengelovens § 56 [ny]
  • 81.60.20 Lønrefusion under jobafklaringsforløb (refusion af ressourceforløbsydelse) [ny]

  Tilbagebetaling af tidlig pension

  November udgaven rummer to nye emner til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende opkrævning af tilbagebetaling af tidlig pension.

  • 25.45.36 Opkrævning - tilbagebetaling tidlig pension [ny]
  • 25.45.37 Opkrævning - tilbagebetaling international tidlig pension [ny]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

  Fagsystem-emnerne er fra november udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Formålet er således ikke at benytte emnerne fremover til nye sager. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet.

  Fagsystem-emnerne udgår igen i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.04 Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v, betaler [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases

  Emnerne 01.11.29 Aftalt grøn byfornyelse og 01.11.30 Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse udgår februar 2022, da byfornyelseslovens kapitel 6a og 7 er ophævet.

  Emnet 15.01.16 Arbejdsløshedsdagpenge udgår februar 2022, da reguleringen af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er samlet med andre ydelser i LBK om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

  I november udgaven har vi genoprettet et tidligere udgået emne til sager om orlovsordninger for ikke-kommunalt ansatte. Lovhjemlen ophævedes i 2013, men emnet er genoprettet for at gøre det muligt i KY at modtage dækninger på gamle krav.

  • 15.25 Orlovsordninger (ikke-kommunalt ansatte)
  • 15.25.00 Orlovsordninger (ikke-kommunalt ansatte) i almindelighed

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om ændring af lov om folkeskolen (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22)
  • Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
  • Bekendtgørelse om nødpasning
  • Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen)

  Derudover har vi opdateret 48 retskilder.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med 108 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som folkeskolen, ungdomsuddannelser, ydelsesområdet samt kommunens personale og it.

  Klik her for at se alle ændringer i november 2021 udgaven   Abonnementsbrev august 2021 udgave

  De væsentligste ændringer i august udgaven.

  Whistleblowerordning

  Folketinget har vedtaget en lov, som indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning, hvor kommunens medarbejdere og samarbejdspartnere bl.a. kan indberette alvorlige lovovertrædelser. Loven træder først i kraft til december, men augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til ordningen aht. til implementeringen.

  Emnet bruges til etablering af ordningen, herunder fastlæggelse af procedurer for indberetninger og opfølgning.

  Godtgørelse eller støtte til folkevalgte i krænkelsessager, chikane mv.

  Indenrigsministeriet har meldt ud, at der er hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 2, pkt. 2 til at kommunerne kan yde økonomisk godtgørelse eller anden støtte til kommunalpolitikere, som oplever krænkelser, trusler, vold eller chikane i forbindelse med deres politiske hverv.

  Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til sådanne sager om godtgørelse eller støtte.

  Ekspropriation til spildevandsanlæg

  Augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til sager om ekspropriation til spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelsesloven. Emnet dækker åstedsforretning, afgørelse om ekspropriation og udbetaling af erstatning – med relevante facetter.

  Efterlevelsespension

  Udbetaling Danmark

  Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

  Hjemrejsebistand

  Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks udbetaling af hjemrejsebistand.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med flere nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljøbeskyttelse, socialområdet, ydelsesområdet samt kommunens styrelse og personale. 

  Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven  Abonnementsbrev maj 2021 udgave

  De væsentligste ændringer i maj udgaven.

  Digital identitet (MitID)
  En ny lov om det kommende MitID og NemLog-in rummer en række opgaver, som kommunerne skal løse på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Opgaverne vedrører bl.a. identitetssikring af privatpersoner, registrering af identiteter samt udstedelse, spærring og genåbning af MitID.
  KLE er derfor blevet udvidet med et emne til disse opgaver:

  Boligforhold ved indkvartering af ansatte
  Når arbejdsgivere stiller boliger til rådighed for deres ansatte, skal boligerne indrettes til at forebygge smitte med Covid-19 når flere ansatte deler en bolig. Kommunerne har fået til opgave at føre tilsyn med at disse krav overholdes. Kommunerne kan i den forbindelse udstede påbud til arbejdsgivere og om nødvendigt kræve at de stiller erstatningsboliger til rådighed.
  Vi har derfor oprettet et nyt emne til sager om dette:

  Midlertidigt husly til uddannelsessøgende
  En ændring af almenboligloven giver kommunerne mulighed for at etablere og finansiere ordninger, som tilbyder midlertidigt husly til uddannelsessøgende, som er optaget på en uddannelse og har et akut boligbehov.
  Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med foreninger, organisationer, virksomheder og andre relevante aktører om etablering og drift af ordningerne. Maj-versionen af KLE rummer derfor et nyt emne til sagsbehandlingen ifm. sådanne ordninger:

  Undtagelse fra krav i husdyrbrugloven
  Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug kræver normalt tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Dog er husdyrbrug under en vis størrelse undtaget fra disse krav, og undtagelsen af disse husdyrbrug sker via anmeldelse til den enkelte kommune.
  Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

  Børneydelse og ungeydelse
  Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende børneydelse og ungeydelse. Emnerne skal bl.a. bruges til administration af udbetalingen i de sager, hvor udbetalingen skal fordeles mellem forældremyndighedsindehaverne.

  Emner der udfases
  Emne 15.01.16 Arbejdsløshedsdagpenge udgår november 2021, da reguleringen af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er samlet med andre ydelser i Lovbekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY
  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.
  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.
  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:
  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen. 

  Nye og ændrede retskilder
  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.
  I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:
  • Lov om MitID og NemLog-in
  • Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19
  • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte
  • Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.)
  • Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19
  • Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter
  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

  Nye stikord
  Maj-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.
  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som veje og trafik, boligforhold, ydelsesområdet og Covid-19.


  Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven


    Abonnementsbrev februar 2021 udgave


  Klimaindsats

  Vi har oprettet en ny gruppe til kommunernes sager om klimaindsats, bl.a. på grundlag af den nye klimalov. Gruppen var oprindeligt planlagt til foråret 2020, men måtte udskydes til fordel for håndteringen af Covid-19 i KLE.
  Vi forventer at udbygge gruppen med nye emner alt efter behovet i kommunerne og den fremtidige lovgivning på området. Til at begynde med rummer den nedenstående emner, men kontakt gerne KLE-redaktionen med forslag til nye emner eller stikord.

  Covid-19

  Ny lovgivning og nye tiltag vedrørende Covid-19 har givet behov for nye emner i to forskellige hovedgrupper: 29 Sundhed og 81 Personale. Emnerne i hovedgruppe 29 dækker bl.a. sager om kommunernes bistand og opsøgende rådgivning ifm. sundhedsmyndighedernes smitteopsporing, samt kommunernes opgaver ifm. vaccination af borgere.
  Emnet i hovedgruppe 81 er til sager om smitteopsporing hos kommunens personale, fx skolelærere og pædagoger. Smitteopsporingen indebærer fx testning og videregivelse af testresultater til sundhedsmyndighederne.

  Fjernelse af køretøjer

  En lovændring giver kommunerne mulighed for at fjerne køretøjer, herunder biler, motorcykler og cykler, der er parkeret udenfor cykelstativer og parkeringsafmærkninger, uden først at høre køretøjernes ejere. Vi har derfor oprettet et nyt emne til sådanne tiltag.

  Emner der udfases

  Emnet om aftalt grøn byfornyelse udgår februar 2022 da kap. 6 a i byfornyelsesloven er ophævet.
  Igangværende sager efter kapitel 6 a færdiggøres efter de hidtidige regler.
  • 01.11.29 Aftalt grøn byfornyelse [udgår]
  Emnet til sager om Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse udgår i februar 2022, da kap. 7 i byfornyelsesloven er ophævet.
  Eksisterende sager fortsætter efter de gældende regler i byfornyelsesloven.
  • 01.11.30 Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse [udgår]

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.
  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]
  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.
  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:
  • Kontanthjælp mv.
  • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.
  I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:
  • Lov om klima
  • Lov om Seniorpensionsenheden
  • Lov om ændring af arkivloven (Ret til indsigt i egne personoplysninger)
  • Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
  • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19
  • Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation mv. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)
  • Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

  Nye stikord

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.
  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som klima og miljø, trafikområdet, socialområdet og Covid-19.

  Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven
  Abonnementsbrev november 2020 udgave

  De væsentligste ændringer i november udgaven

  Ladestandere

  Kommunerne har flere opgaver relateret til ladestandere til elektriske køretøjer. Som byggemyndighed skal de sikre at grundejere overholder lovkravene, bl.a. i ladestanderbekendtgørelsen og som vejmyndighed skal de give tilladelse til private aktørers opstilling af ladestandere på offentlig vej. Derudover kan de som grundejere selv anlægge ladestandere på egne arealer eller forberede opsætning af ladestandere.


  Vi har derfor oprettet tre nye emner:

  Forældreegnethed ifm. fertilitetsbehandling

  Når regionerne skal tage stilling til iværksættelse af fertilitetsbehandling, kan de bl.a. inddrage de sociale myndigheder i vurderingen. Til sager om kommunens udtalelser vedrørende potentielle forældres egnethed, er nu oprettet et særskilt emne:


  Revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug

  Efter reglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med jævne mellemrum have deres godkendelser revurderet (IE står for Industrielle Emissioner). Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne sagsbehandling:


  Foreninger og private virksomheder med arbejdsgiverfunktioner

  Socialtilsynene skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service.


  November-versionen af KLE har et nyt emne til denne opgave:  Emner der udfases

  Da seniorførtidspension ophørte i januar 2020, vil emnet om dette udgå med februar-versionen 2021.

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.


  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lovbekendtgørelse om fremme af energibesparelser i bygninger

  • Lov om ændring af barselsloven (Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

  • Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger

  • Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som folkeskolen, socialområdet, offentlige veje og behandling af personoplysninger.


  Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven 
  Abonnementsbrev august 2020 udgave

  De væsentligste ændringer i august udgaven:


  Socialtandpleje

  Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen etableret en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer.

  Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde tandpleje til øvrige udsatte borgere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.

  Da dette er et specifikt tilbud ud over kommunens øvrige tandplejetilbud, er der oprettet et nyt emne til disse sager.


  Brændbare faste stoffer

  En ny bekendtgørelse fastlægger, at produktionsafsnit og lagerafsnit på visse brandfarlige virksomheder kun må etableres med kommunalbestyrelsens (de kommunale redningsberedskabers) godkendelse. Vi har derfor oprettet et nyt emne til disse sager.

  Tilbagebetaling af seniorpension

  (Udbetaling Danmark myndighedsopgave)

  Augustversionen af KLE indeholder to nye emner til Udbetaling Danmarks myndighedsopgave vedrørende borgeres tilbagebetaling af seniorpension.


  Gruppe vedr. den registreredes rettigheder er flyttet

  Gruppen "Den registreredes rettigheder" er med augustversionen 2020 flyttet fra gruppe 85.09, da hovedgruppe 85 vedrører kommunens ressourcer (sammen med de øvrige hovedgrupper 80-89). Sager om registreredes rettigheder er primært borgerrettede og er derfor flyttet.

  Til sager om den registreredes rettigheder, benyttes fremover følgende:


  Emner der udfases

  Energiaftalen af 2018 indfører en ny tilskudspulje til energibesparelser og energieffektivisering. Som følge af aftalen ophæves en række love, som tidligere har givet mulighed for tilskud til energibesparelser.

  Da tre af de love, der ophæves, har haft deres egen gruppe i KLE, udgår disse grupper i februar 2021. Hver af de tre grupper har kun indeholdt et enkelt emne.

  • 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger [udgår 2021]

  • 03.16.00 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger i almindelighed [udgår 2021]

  • 03.17 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme [udgår 2021]

  • 03.17.00 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme i almindelighed [udgår]

  • 03.18 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger [udgår]

  • 03.18.00 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger i almindelighed [udgår 2021]

  Emnet om miljøvurdering af planer og programmer i gruppe 09.00 er flyttet til den nye gruppe 09.40 Miljøvurdering og emnet udgår derfor i februar 2021.

  • 09.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.


  KY-emner i gruppe 32.24

  Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

  Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I august-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf

  • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2021

  • Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

  • Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

  • Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område


  Nye stikord

  August-udgaven af KLE er udvidet med over hundrede nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som redningsberedskabet, socialområdet og kommunens it-systemer.


  Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven


  Abonnementsbrev juni 2020 udgave

  De væsentligste ændringer i juni 2020 udgaven:


  De væsentligste ændringer i juni udgaven

  Situationen omkring COVID-19 har fortsat medført ændringer i den del af lovgivningen, der vedrører kommunernes opgaver, også efter maj-versionen af KLE. KL har derfor udgivet en ekstraordinær version af KLE for juni måned med opdaterede retskildereferencer.

  Herunder fremgår de væsentligste nye emner i juni 2020 udgaven, som dog også rummer ændringer, som ikke er relateret til COVID-19.

   

  Indkvartering af borgere

  I maj-versionen oprettede vi en ny gruppe til at dække sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven). Denne gruppe er i juni-versionen udvidet med et nyt emne til sager om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19.

   

  Miljøvurdering

  Lovgivningen på miljøområdet er ændret, så kommunernes opgaver vedrørende miljøvurdering nu er samlet i en separat lovbekendtgørelse. For at afspejle dette, har vi oprettet en ny, selvstændig gruppe til sager om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

  De tidligere emner til miljøvurdering udgår derfor i februar 2021, se nedenfor.

   

  KY-emner i gruppe 32.24

  Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

  Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.

   

  Emner der udfases

  Som konsekvens af den nye gruppe 09.40 udgår de tidligere emner til VVM-sager i februar 2021. Det drejer sig om gruppe 01.16 samt et emne i gruppe 09.00:

  • 01.16 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) [udgår]

  • 01.16.00 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i almindelighed [udgår]

  • 01.16.04 VVM-screening [udgår]

  • 01.16.06 VVM-redegørelse [udgår]

  • 01.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

   

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  Situationen omkring COVID-19 har medført en række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Den ekstraordinære juni-version af KLE rummer derfor en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19)

  • Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

  • Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19

  • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

   

  Nye stikord

  Juni-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning relateret til COVID-19.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljø, sundhed og tilbagebetaling fra borgere.

  Klik her for at se de alle ændringer i juni udgaven
  Abonnementsbrev maj 2020 udgave

  Nye emner i maj 2020 udgaven:


  Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

  Situationen omkring COVID-19 har resulteret i en øget sagsmængde i kommunerne. På nogle områder har det givet helt nye foranstaltninger, mens det på andre områder mere har medført justeringer i den eksisterende praksis.

  Vi har oprettet en ny gruppe til at dække bl.a. sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven).

  I KLE placeres sager relateret til COVID-19 som hovedregel ud fra det lovophæng/ hjemmel opgaven har. Det betyder fx at sager om besøgsrestriktioner på plejehjem placeres under 29.08.12 'Restriktioner som led i foranstaltninger mod COVID-19,' fremfor emnet 27.42.40 'Regulering af besøgsrestriktioner'.

  Kontakt KLE-redaktionen, hvis dette giver anledning til spørgsmål.


  Trætophytter

  Da det er kommunerne, som på særlige betingelser giver tilladelse til etablering af trætophytter på campingpladser, er der oprettet et nyt emne til sådanne sager. Blandt andet beror en tilladelse på at kravene fra planloven og naturbeskyttelsesloven er overholdt.


  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  Situationen omkring COVID-19 har medført en lang række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Maj-versionen af KLE er derfor opdateret så emner og stikord afspejler både ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

  I maj-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

  • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

  • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

  • Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

  • Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

  • Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19

  Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.


  Nye stikord

  Maj-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner.

  De fleste nye stikord skyldes situationen omkring COVID-19, hvor vi har indsat stikord på alle de emner, hvor der kan være egentlige foranstaltninger vedrørende COVID-19 eller hvor COVID-19 på anden måde kan have betydning for opgaveløsningen. De øvrige stikord fordeler sig på flere områder som fx folkeskoler, biblioteker, campingpladser og redningsberedskabet.

  Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven


  BEMÆRK: Ekstra juniudgave af KLE

  KLE redaktionen planlægger at udsende en ekstra juniudgave af KLE, hvor vi indarbejder og henviser til de COVID-19 relaterede bekendtgørelser, der løbende udsendes af ministerierne.


  Visning af historiske emner på KLE-online

  Det er nu muligt at se historiske og rettede emner og facetter på KLE-online. Hvis man vælger menupunktet Historiske kan man se den samlede KLE, med både aktive og udgåede hovedgrupper, grupper og emner. De udgåede grupper og emner er markeret med rødt, og datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.  Abonnementsbrev februar 2020 udgave

  Nye emner i februar 2020 udgaven:


  Seniorpension

  Ved en ændring af pensionsloven er det blevet muligt for kommunerne at tilkende seniorpension til borgere, som har højst seks år til folkepensionsalderen og derudover opfylder en række betingelser.

  Der er derfor oprettet et nyt emne til disse sager:


  Erhvervelse af fast ejendom

  Borgere, som ikke har bopæl i Danmark, kan af Civilstyrelsen få tilladelse til at erhverve fast ejendom (sekundær bolig) i Danmark. Styrelsen sender tilladelserne i kopi til kommunerne, og vi har derfor oprettet et dedikeret emne til registrering af disse tilladelser:


  Selvkørende motorkøretøjer

  Vejdirektoratet har givet den første tilladelse til en kommune til forsøg med selvkørende køretøjer på offentlig vej. Ved et ’selvkørende motorkøretøj’ forstås et motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvis uden en fører. Flere kommuner arbejder nu på forsøgsprojekter med sådanne køretøjer, og der er derfor oprettet et nyt emne til sager om tilladelse til forsøg og selve forsøgene.


  Emner som er på vej

  Landets kommuner spiller en vigtig rolle i at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. En stor del af arbejdet handler om at nedbringe kommunernes andel af CO2-udledningen, og til brug for sager om dette arbejde, planlægger KLE-redaktionen en indarbejdelse af kommunernes klimaindsats i KLE.

  01.3X

  Klimaindsats

  • Klimaindsats, gruppe

  • Klimalov

  01.3X.00

  Klimaindsats i almindelighed

  • Reduktion af drivhusgasser

  • CO2 reduktion

  • CO2 udledning

  • CO2 aftryk

  • CO2 neutralitet

  • Binding af CO2

  • CO2 fangst

  • Måling af CO2 reduktion

  • Nul-emissioner

  • Partnerskaber

  • Vedvarende energi

  • Strategisk energiplanlægning

  • Solcelleanlæg

  • Klimavenlig mobilitet

  • Klimaprogram,

  • Klimaregnskab

  • Miljøpolitik

  • KlimaKommune

  • kommunale CO2-beregner

  • Klimastrategi

   

  01.3X.10

  Klimahandleplaner

  • Klimahandleplaner [=Emne]

  • Handlingsplan, grøn omstilling

  • Klimahandleplan

  • Klimaplan

   

   

  Vi modtager gerne forslag til arbejdet.


  Nye og ændrede retskilder 

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

  I februar-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om erhvervelse af fast ejendom

  • Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

  • Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

  • Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

  • Vejledning om behandling af ægteskabssager

  Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.


  Nye stikord 

  Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 150 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx lokalplanlægning, beskæftigelsesområdet, socialområdet og telemedicin.

  Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven


  Visning af historiske emner på KLE-online

  I december måned 2019 blev KLE-online udvidet med mere information om KLE. Under menupunktet ’Historiske’ kan man se historiske og rettede emner og facetter ved hjælp af en rødmarkering af udgåede grupper og emner. Ved at klikke på ur ikonet kan man desuden få vist datoer for, hvornår emnerne er oprettet, rettet og udgået:

  KL’s Journaliseringsnetværk 2020

  Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer (sagsdannelse, journalisering, arkivering, GDPR) – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

  Du kan læse mere om netværket og melde dig til på denne side: https://tilmeld.kl.dk/journalisering/forside.html
  Abonnementsbrev november 2019 udgave

  Nye emner i november 2019 udgaven:


  Beskæftigelsesindsats

  I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen til ikrafttrædelse januar 2020. Indsatsen vil fremover kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger, ved hjælp af en række minimumsregler. 

  Der er oprettet en ny gruppe 15.18 til jobcentertilbud, som kan gives hver for sig eller i kombination:

  Emnerne flyttes fra den nuværende gruppe 15.20 beskæftigelsesindsats.

  Dertil kommer et nyt emne om det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, som også er et led i reformen:

  Paragrafhenvisningerne på loven (aktiv beskæftigelsesindsats) er konsekvensrettet til 1. januar 2020 og bekendtgørelserne bliver efterfølgende opdateret, efterhånden som de udkommer.


  Digitale sundhedsydelser

  Vi har oprettet en ny gruppe til sager om digitale sundhedsydelser, i form af sundhedsydelser der gives over afstand ved hjælp af digital understøttelse via www, ligesom den kan rumme digitale platforme, apps, sundhedsportaler.


  Forbrænding af husdyrgødning

  Kommunerne fået til opgave at vurdere om anlæg til forbrænding af husdyrgødning overholder kravene vedrørende miljøbeskyttelse, hvilket bl.a. omfatter en række kontrolbesøg. For at dække omkostningerne i forbindelse med dette, opkræver kommunerne brugerbetaling fra brændingsanlæggene.


  Emner der udfases/flyttes

  Som konsekvens af reformen af beskæftigelsesindsatsen, udgår/flyttes en række KLE-emner i 2020:

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

  I november-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
  • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
  • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
  • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
  • Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

  Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx veje og adresser, beskæftigelsesområdet, folkeskoleundervisning og telemedicin.

  Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

  Visning af historiske emner på KLE-online

  I løbet af december kommer der en udvidelse på KLE-online. Det bliver muligt at se historiske og rettede emner og facetter. Der kommer et nyt menupunkt Historiske, samt en rødmarkering af udgåede grupper og emner incl historik. Datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.
  KLE-Online frigivet i Version 2.6

  Den 23. november 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med kontoplansøgning

  Ændringer i version 2.6:

  • Søgning i den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet

  På KLE-Online har det længe været muligt at browse i en redigeret version af den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Nu er det ligeledes blevet muligt at søge i kontoplanen via fanebladet "Kontoplan" på søgesiden.


  KLE-Online frigivet i Version 2.5

  Den 25. maj 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med slettefrister efter GDPR.

  Ændringer i version 2.5:

  • Anbefalede slettefrister på en række KLE-emner, der dækker sager med personoplysninger.
  • Mapning til de relevante standardfortegnelser, der stilles til rådighed af KL, og som bl.a. indeholder angivelse af, hvilke opgaver fortegnelserne dækker. Det sker ved oplistning af relevante KLE-grupper og emner på den enkelte fortegnelse.

  Slettefristerne tilgås via det ny timeglasikon ud for de relevante KLE-emner.


  KLE-Online frigivet i Version 2.4

  Den 8. oktober 2015 er KLE-Online lanceret i version 2.4 med nyt layout.

  Ændringer i version 2.4:

  • Nyt layout
  • Forbedret overblik over indhold i en hovedgruppe, med default liste visning af grupper (2. niveau)
  • Udfoldning af emner (3. niveau) for hver gruppe (pile)
  • Genveje til at vise relateret information i emneplanen
  • Default visning af facetoversigt indenfor hver kategori
  • Facetvejledning lagt i infoknap

  Det nye layout har til formål at vise KLE i en mere strømlinet udgave med færre farver og en mere overskuelig emneplansvisning, hvor emner som udgangspunkt kun vises, hvis brugeren vælger det. I den forbindelse er der tilføjet en række genvejsknapper i toppen emneplanen, som giver mulighed for at folde valgfri grupper samt relaterede information ud på valgte grupper.

  Layoutet er nu også tilpasset, så det er nemmere at tilgå KLE-Online via tablets.


  KLE-Online frigivet i Version 2.3

  Den 20. marts 2014 er KLE-Online lanceret i version 2.3 med mapping til Indenrigsministeriets kontoplan.

  Ændringer i version 2.3

  • IM kontoplan-mapping: IM kontoplanen er nu blevet indlejret i KLE-online, og desuden mappet til KLE.

   Kontoplanen publiceres i dag ikke som strukturerede data, men som flad tekstfil. KLE Redaktionen har længe haft et ønske om at kunne mappe de to taksonomier. Derfor lægges den også ind som strukturerede data i KLE-online, med angivelse af seneste opdatering. Der vil dog kunne eksistere nyere versioner.

   Løsningen kan støtte brugen af KLE, og for brugere være en supplerende indgang til et KLE emne, fx ligesom retskildeindgangen.

   På længere sigt kan sammenstillingen af de to taksonomier forhåbentlig give muligheder for nye sammenhænge mellem sager og bevillinger.


  KLE-Online frigivet i Version 2.2

  Den 1. juli 2013 er KLE-Online lanceret i version 2.2 med mapping til FORM.

  Ændringer i version 2.2

  • FORM-mapping: Hvor det er relevant er der blevet tilføjet en mapping(s) fra emneplanen til FORM. Mappingen har fået sit eget ikon. Se 00.07.02 for et eksempel.

  KLE-Online frigivet i Version 2.1

  Den 26. oktober 2012 er KLE-Online lanceret i version 2.1 med specialiserede søgninger.

  Ændringer i version 2.1

  • Specialsøgninger: Søgegrænsefladen er nu opdelt i faner. Søgning på hhv. handlingsfacetter, retskilder og blanketter (ny) er flyttet til separate faneblade for at lette overblikket. Retskildesøgningen er blevet kraftigt forbedret, således at retskildehenvisningerne grupperes indenfor de enkelte love, samt sorteres efter paragraffer.
  • Fejlretninger: En fejl, som påvirkede flerordssøgninger, er blevet rettet. Flerordssøgninger vil generelt nu give flere resultater end tidligere.

  KLE-Online frigivet i Version 2.0

  Den 8. september 2011 er KLE-Online lanceret i version 2.0 med facetteret søgning.

  Ændringer i version 2.0

  • Facetteret søgning: Giver nu brugeren mulighed for at overskue og filtrere sit søgeresultat efter en række overordnede kategorier som f.eks. delplan, retskilde eller hovedgruppe.
  • Mere detaljeret visning af retskildehenvisninger: De enkelte retskildehenvisninger vises nu for sig under lovindgangen.

  KLE-Online frigivet i Version 1.01

  Den 10. juli 2010 har frigivet en mindre opdatering af KLE-Online.

  Ændringer i version 1.01

  • Autosuggest: Autosuggest i søgefeltet er ændret, således at funktionen fungerer som på eksempelvis Digitaliser.dk, hvor alle matchende søgeord vises for brugeren (i stedet for kun matchende vendinger fra stikordsregisteret).

  KLE-Online frigivet i Version 1.0

  Den 26. november 2009 er KLE-Online blevet frigivet i en version 1.0, der byder på en lang række nye nyttige funktioner.

  Siden maj 2009 har KLE-Online været tilgængelig i en beta-version, hvor den største nyhed var søgefeltet. I det kan man ved at indtaste søgeord nemt fremsøge emner og handlingsfacetter. Hvis man vil have vist KLE i en begrænset udgave, gav filter-funktionen, som var en anden større nyhed, mulighed for det. Samtidig videreførtes det fra KLE-NEM kendte overblik over emner, handlingsfacetter og de blanketter og love og bekendtgørelser, der måtte knytte sig til et emne.

  Vi har videreudviklet på KLE-Online og justeret til på baggrund af de foreløbige erfaringer.

  I søgefeltet kan man eksempelvis nu også vælge at fremsøge emner ved at søge på titler på love og bekendtgørelser. Der er også kommet en såkaldt ”auto-suggest” funktion på i søgefeltet, så man ved indtastning af to eller flere bogstaver får vist en liste med forslag fra stikordslisten i KLE.

  I emneplanen har ikonerne for links til retskilder, blanketter og servicetekster fået et nyt design. Der er også kommet et nyt ikon ”stikord til emne”, der giver mulighed for at få vist alle stikord knyttet til et emne. Det kan være en stor hjælp, hvis man vil have et hurtigt overblik over emnets indhold.

  Den opmærksomme bruger vil også lægge mærke til, at der ikke længere er et menupunkt for visning af stikord i venstre-menuen. Det skyldes, at fremsøgning af emner fremover foregår via søgefeltet.


  Nedenfor vises en liste over de største nyheder i KLE-Online Version 1.0:

  Søg på lov eller bekendtgørelse via søgefeltet
  • Under ”flere søgemuligheder” kan man nu vælge at søge på retskilder også, når man skal finde frem til et emne.
  Auto suggest i søgefelt
  • Ved indtastning af to tegn eller mere vises automatisk en liste matchende stikord fra KLE’s stikordsregister som forslag til søgning.
  Stikord til emne
  • Ved klik på ikon i emneplan vises alle stikord knyttet til emnet.
  Sagsguide for udvalg, råd og nævn (Relancering)
  • Anviser korrekt emne og handlingsfacet for journalisering af sager i forbindelse med udpegning af medlemmer til udvalg, råd og nævn efter kommunalvalg. (Har tidligere været en del af KLE-NEM).
  Login
  • Indtil februar 2010 versionen af KLE er login kun aktiveret som en mulighed, der giver adgang til nogle ekstra funktioner. Der opereres med et login per kommune.
  • Login fås ved henvendelse til Nikolaj Skovmann Malkov, (nss@kl.dk)
  • Fra februar vil login være obligatorisk. For at gøre det så nemt som muligt at tilgå siden vil alle abonnerende kommuner modtage et link, der kan lægges på kommunens intranet og derfra logge brugerne automatisk ind.
  Få vist tidligere udgaver af KLE-Online
  • Ved login kan kommunens administrator vælge, at kommunens brugere får vist en ældre udgave af KLE i KLE-Online. For kommuner der ikke følger de 4 årlige opdateringer af KLE, giver det mulighed for stadig at få vist en udgave af KLE-Online, der matcher den version, der er indlæst i esdh-systemet.
  ”KLE-NEM visning”
  • Det er som udgangspunkt ikke længere muligt at få vist hele stikordslisten. Men da vi ved, at det er et ønske fra nogle brugere, er det blevet lavet som et muligt tilvalg at få vist stikordsliste og emneplan i fuld længde, som det var tilfældet i KLE-NEM.
  • Kun muligt efter login. Interesserede skal henvende sig til Nikolaj Skovmann Malkov (nss@kl.dk)
  Pædagogiske hjælpevideoer
  • Under ”Hjælp” ligger der nu en række hjælpevideoer, der guider brugerne igennem funktionerne på KLE-Online.

  God fornøjelse med brugen af KLE-Online!