Abonnementsbrev august 2021 udgave. De væsentligste ændringer:

Whistleblowerordning

Folketinget har vedtaget en lov, som indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning, hvor kommunens medarbejdere og samarbejdspartnere bl.a. kan indberette alvorlige lovovertrædelser. Loven træder først i kraft til december, men augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til ordningen aht. til implementeringen.

Emnet bruges til etablering af ordningen, herunder fastlæggelse af procedurer for indberetninger og opfølgning.

Godtgørelse eller støtte til folkevalgte i krænkelsessager, chikane mv.

Indenrigsministeriet har meldt ud, at der er hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 2, pkt. 2 til at kommunerne kan yde økonomisk godtgørelse eller anden støtte til kommunalpolitikere, som oplever krænkelser, trusler, vold eller chikane i forbindelse med deres politiske hverv.

Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til sådanne sager om godtgørelse eller støtte.

Ekspropriation til spildevandsanlæg

Augustudgaven af KLE rummer et nyt emne til sager om ekspropriation til spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelsesloven. Emnet dækker åstedsforretning, afgørelse om ekspropriation og udbetaling af erstatning – med relevante facetter.

Efterlevelsespension

Udbetaling Danmark

Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

Hjemrejsebistand

Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks udbetaling af hjemrejsebistand.

Særligt om KY

Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I august-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med flere nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljøbeskyttelse, socialområdet, ydelsesområdet samt kommunens styrelse og personale. 

Klik her for at se de alle ændringer i august udgavenAbonnementsbrev maj 2021 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven.

Digital identitet (MitID)
En ny lov om det kommende MitID og NemLog-in rummer en række opgaver, som kommunerne skal løse på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Opgaverne vedrører bl.a. identitetssikring af privatpersoner, registrering af identiteter samt udstedelse, spærring og genåbning af MitID.
KLE er derfor blevet udvidet med et emne til disse opgaver:

Boligforhold ved indkvartering af ansatte
Når arbejdsgivere stiller boliger til rådighed for deres ansatte, skal boligerne indrettes til at forebygge smitte med Covid-19 når flere ansatte deler en bolig. Kommunerne har fået til opgave at føre tilsyn med at disse krav overholdes. Kommunerne kan i den forbindelse udstede påbud til arbejdsgivere og om nødvendigt kræve at de stiller erstatningsboliger til rådighed.
Vi har derfor oprettet et nyt emne til sager om dette:

Midlertidigt husly til uddannelsessøgende
En ændring af almenboligloven giver kommunerne mulighed for at etablere og finansiere ordninger, som tilbyder midlertidigt husly til uddannelsessøgende, som er optaget på en uddannelse og har et akut boligbehov.
Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med foreninger, organisationer, virksomheder og andre relevante aktører om etablering og drift af ordningerne. Maj-versionen af KLE rummer derfor et nyt emne til sagsbehandlingen ifm. sådanne ordninger:

Undtagelse fra krav i husdyrbrugloven
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug kræver normalt tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Dog er husdyrbrug under en vis størrelse undtaget fra disse krav, og undtagelsen af disse husdyrbrug sker via anmeldelse til den enkelte kommune.
Vi har oprettet et særskilt emne til behandlingen af disse sager:

Børneydelse og ungeydelse
Vi har oprettet nye emner til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende børneydelse og ungeydelse. Emnerne skal bl.a. bruges til administration af udbetalingen i de sager, hvor udbetalingen skal fordeles mellem forældremyndighedsindehaverne.

Emner der udfases
Emne 15.01.16 Arbejdsløshedsdagpenge udgår november 2021, da reguleringen af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er samlet med andre ydelser i Lovbekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

Særligt om KY
Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.
 • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
 • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.
For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:
 • Kontanthjælp mv.
 • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen. 

Nye og ændrede retskilder
KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.
I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:
 • Lov om MitID og NemLog-in
 • Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19
 • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte
 • Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.)
 • Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19
 • Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter
 • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

Nye stikord
Maj-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.
De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som veje og trafik, boligforhold, ydelsesområdet og Covid-19.


Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven


Abonnementsbrev februar 2021 udgave


Klimaindsats

Vi har oprettet en ny gruppe til kommunernes sager om klimaindsats, bl.a. på grundlag af den nye klimalov. Gruppen var oprindeligt planlagt til foråret 2020, men måtte udskydes til fordel for håndteringen af Covid-19 i KLE.
Vi forventer at udbygge gruppen med nye emner alt efter behovet i kommunerne og den fremtidige lovgivning på området. Til at begynde med rummer den nedenstående emner, men kontakt gerne KLE-redaktionen med forslag til nye emner eller stikord.

Covid-19

Ny lovgivning og nye tiltag vedrørende Covid-19 har givet behov for nye emner i to forskellige hovedgrupper: 29 Sundhed og 81 Personale. Emnerne i hovedgruppe 29 dækker bl.a. sager om kommunernes bistand og opsøgende rådgivning ifm. sundhedsmyndighedernes smitteopsporing, samt kommunernes opgaver ifm. vaccination af borgere.
Emnet i hovedgruppe 81 er til sager om smitteopsporing hos kommunens personale, fx skolelærere og pædagoger. Smitteopsporingen indebærer fx testning og videregivelse af testresultater til sundhedsmyndighederne.

Fjernelse af køretøjer

En lovændring giver kommunerne mulighed for at fjerne køretøjer, herunder biler, motorcykler og cykler, der er parkeret udenfor cykelstativer og parkeringsafmærkninger, uden først at høre køretøjernes ejere. Vi har derfor oprettet et nyt emne til sådanne tiltag.

Emner der udfases

Emnet om aftalt grøn byfornyelse udgår februar 2022 da kap. 6 a i byfornyelsesloven er ophævet.
Igangværende sager efter kapitel 6 a færdiggøres efter de hidtidige regler.
 • 01.11.29 Aftalt grøn byfornyelse [udgår]
Emnet til sager om Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse udgår i februar 2022, da kap. 7 i byfornyelsesloven er ophævet.
Eksisterende sager fortsætter efter de gældende regler i byfornyelsesloven.
 • 01.11.30 Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse [udgår]

Særligt om KY

Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.
 • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
 • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]
Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.
For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:
 • Kontanthjælp mv.
 • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.


Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.
I februar-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:
 • Lov om klima
 • Lov om Seniorpensionsenheden
 • Lov om ændring af arkivloven (Ret til indsigt i egne personoplysninger)
 • Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
 • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19
 • Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation mv. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)
 • Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Nye stikord

Februar-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.
De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som klima og miljø, trafikområdet, socialområdet og Covid-19.

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven
Abonnementsbrev november 2020 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven

Ladestandere

Kommunerne har flere opgaver relateret til ladestandere til elektriske køretøjer. Som byggemyndighed skal de sikre at grundejere overholder lovkravene, bl.a. i ladestanderbekendtgørelsen og som vejmyndighed skal de give tilladelse til private aktørers opstilling af ladestandere på offentlig vej. Derudover kan de som grundejere selv anlægge ladestandere på egne arealer eller forberede opsætning af ladestandere.


Vi har derfor oprettet tre nye emner:

Forældreegnethed ifm. fertilitetsbehandling

Når regionerne skal tage stilling til iværksættelse af fertilitetsbehandling, kan de bl.a. inddrage de sociale myndigheder i vurderingen. Til sager om kommunens udtalelser vedrørende potentielle forældres egnethed, er nu oprettet et særskilt emne:


Revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug

Efter reglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med jævne mellemrum have deres godkendelser revurderet (IE står for Industrielle Emissioner). Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne sagsbehandling:


Foreninger og private virksomheder med arbejdsgiverfunktioner

Socialtilsynene skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service.


November-versionen af KLE har et nyt emne til denne opgave:Emner der udfases

Da seniorførtidspension ophørte i januar 2020, vil emnet om dette udgå med februar-versionen 2021.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.


Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.


I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lovbekendtgørelse om fremme af energibesparelser i bygninger

 • Lov om ændring af barselsloven (Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

 • Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger

 • Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion

 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerneNye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som folkeskolen, socialområdet, offentlige veje og behandling af personoplysninger.


Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven 
Abonnementsbrev august 2020 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven:


Socialtandpleje

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen etableret en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde tandpleje til øvrige udsatte borgere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.

Da dette er et specifikt tilbud ud over kommunens øvrige tandplejetilbud, er der oprettet et nyt emne til disse sager.


Brændbare faste stoffer

En ny bekendtgørelse fastlægger, at produktionsafsnit og lagerafsnit på visse brandfarlige virksomheder kun må etableres med kommunalbestyrelsens (de kommunale redningsberedskabers) godkendelse. Vi har derfor oprettet et nyt emne til disse sager.

Tilbagebetaling af seniorpension

(Udbetaling Danmark myndighedsopgave)

Augustversionen af KLE indeholder to nye emner til Udbetaling Danmarks myndighedsopgave vedrørende borgeres tilbagebetaling af seniorpension.


Gruppe vedr. den registreredes rettigheder er flyttet

Gruppen "Den registreredes rettigheder" er med augustversionen 2020 flyttet fra gruppe 85.09, da hovedgruppe 85 vedrører kommunens ressourcer (sammen med de øvrige hovedgrupper 80-89). Sager om registreredes rettigheder er primært borgerrettede og er derfor flyttet.

Til sager om den registreredes rettigheder, benyttes fremover følgende:


Emner der udfases

Energiaftalen af 2018 indfører en ny tilskudspulje til energibesparelser og energieffektivisering. Som følge af aftalen ophæves en række love, som tidligere har givet mulighed for tilskud til energibesparelser.

Da tre af de love, der ophæves, har haft deres egen gruppe i KLE, udgår disse grupper i februar 2021. Hver af de tre grupper har kun indeholdt et enkelt emne.

 • 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger [udgår 2021]

 • 03.16.00 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger i almindelighed [udgår 2021]

 • 03.17 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme [udgår 2021]

 • 03.17.00 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme i almindelighed [udgår]

 • 03.18 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger [udgår]

 • 03.18.00 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger i almindelighed [udgår 2021]

Emnet om miljøvurdering af planer og programmer i gruppe 09.00 er flyttet til den nye gruppe 09.40 Miljøvurdering og emnet udgår derfor i februar 2021.

 • 09.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.


KY-emner i gruppe 32.24

Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.


Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I august-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf

 • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2021

 • Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

 • Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

 • Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område


Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med over hundrede nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som redningsberedskabet, socialområdet og kommunens it-systemer.


Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven


Abonnementsbrev juni 2020 udgave

De væsentligste ændringer i juni 2020 udgaven:


De væsentligste ændringer i juni udgaven

Situationen omkring COVID-19 har fortsat medført ændringer i den del af lovgivningen, der vedrører kommunernes opgaver, også efter maj-versionen af KLE. KL har derfor udgivet en ekstraordinær version af KLE for juni måned med opdaterede retskildereferencer.

Herunder fremgår de væsentligste nye emner i juni 2020 udgaven, som dog også rummer ændringer, som ikke er relateret til COVID-19.

 

Indkvartering af borgere

I maj-versionen oprettede vi en ny gruppe til at dække sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven). Denne gruppe er i juni-versionen udvidet med et nyt emne til sager om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19.

 

Miljøvurdering

Lovgivningen på miljøområdet er ændret, så kommunernes opgaver vedrørende miljøvurdering nu er samlet i en separat lovbekendtgørelse. For at afspejle dette, har vi oprettet en ny, selvstændig gruppe til sager om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

De tidligere emner til miljøvurdering udgår derfor i februar 2021, se nedenfor.

 

KY-emner i gruppe 32.24

Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.

 

Emner der udfases

Som konsekvens af den nye gruppe 09.40 udgår de tidligere emner til VVM-sager i februar 2021. Det drejer sig om gruppe 01.16 samt et emne i gruppe 09.00:

 • 01.16 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) [udgår]

 • 01.16.00 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i almindelighed [udgår]

 • 01.16.04 VVM-screening [udgår]

 • 01.16.06 VVM-redegørelse [udgår]

 • 01.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

Situationen omkring COVID-19 har medført en række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Den ekstraordinære juni-version af KLE rummer derfor en række nye retskilder, fx:

 • Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19)

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 • Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19

 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

 • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

 

Nye stikord

Juni-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning relateret til COVID-19.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljø, sundhed og tilbagebetaling fra borgere.

Klik her for at se de alle ændringer i juni udgaven
Abonnementsbrev maj 2020 udgave

Nye emner i maj 2020 udgaven:


Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Situationen omkring COVID-19 har resulteret i en øget sagsmængde i kommunerne. På nogle områder har det givet helt nye foranstaltninger, mens det på andre områder mere har medført justeringer i den eksisterende praksis.

Vi har oprettet en ny gruppe til at dække bl.a. sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven).

I KLE placeres sager relateret til COVID-19 som hovedregel ud fra det lovophæng/ hjemmel opgaven har. Det betyder fx at sager om besøgsrestriktioner på plejehjem placeres under 29.08.12 'Restriktioner som led i foranstaltninger mod COVID-19,' fremfor emnet 27.42.40 'Regulering af besøgsrestriktioner'.

Kontakt KLE-redaktionen, hvis dette giver anledning til spørgsmål.


Trætophytter

Da det er kommunerne, som på særlige betingelser giver tilladelse til etablering af trætophytter på campingpladser, er der oprettet et nyt emne til sådanne sager. Blandt andet beror en tilladelse på at kravene fra planloven og naturbeskyttelsesloven er overholdt.


Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

Situationen omkring COVID-19 har medført en lang række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Maj-versionen af KLE er derfor opdateret så emner og stikord afspejler både ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I maj-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

 • Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

 • Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

 • Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.


Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner.

De fleste nye stikord skyldes situationen omkring COVID-19, hvor vi har indsat stikord på alle de emner, hvor der kan være egentlige foranstaltninger vedrørende COVID-19 eller hvor COVID-19 på anden måde kan have betydning for opgaveløsningen. De øvrige stikord fordeler sig på flere områder som fx folkeskoler, biblioteker, campingpladser og redningsberedskabet.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven


BEMÆRK: Ekstra juniudgave af KLE

KLE redaktionen planlægger at udsende en ekstra juniudgave af KLE, hvor vi indarbejder og henviser til de COVID-19 relaterede bekendtgørelser, der løbende udsendes af ministerierne.


Visning af historiske emner på KLE-online

Det er nu muligt at se historiske og rettede emner og facetter på KLE-online. Hvis man vælger menupunktet Historiske kan man se den samlede KLE, med både aktive og udgåede hovedgrupper, grupper og emner. De udgåede grupper og emner er markeret med rødt, og datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.Abonnementsbrev februar 2020 udgave

Nye emner i februar 2020 udgaven:


Seniorpension

Ved en ændring af pensionsloven er det blevet muligt for kommunerne at tilkende seniorpension til borgere, som har højst seks år til folkepensionsalderen og derudover opfylder en række betingelser.

Der er derfor oprettet et nyt emne til disse sager:


Erhvervelse af fast ejendom

Borgere, som ikke har bopæl i Danmark, kan af Civilstyrelsen få tilladelse til at erhverve fast ejendom (sekundær bolig) i Danmark. Styrelsen sender tilladelserne i kopi til kommunerne, og vi har derfor oprettet et dedikeret emne til registrering af disse tilladelser:


Selvkørende motorkøretøjer

Vejdirektoratet har givet den første tilladelse til en kommune til forsøg med selvkørende køretøjer på offentlig vej. Ved et ’selvkørende motorkøretøj’ forstås et motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvis uden en fører. Flere kommuner arbejder nu på forsøgsprojekter med sådanne køretøjer, og der er derfor oprettet et nyt emne til sager om tilladelse til forsøg og selve forsøgene.


Emner som er på vej

Landets kommuner spiller en vigtig rolle i at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. En stor del af arbejdet handler om at nedbringe kommunernes andel af CO2-udledningen, og til brug for sager om dette arbejde, planlægger KLE-redaktionen en indarbejdelse af kommunernes klimaindsats i KLE.

01.3X

Klimaindsats

• Klimaindsats, gruppe

• Klimalov

01.3X.00

Klimaindsats i almindelighed

• Reduktion af drivhusgasser

• CO2 reduktion

• CO2 udledning

• CO2 aftryk

• CO2 neutralitet

• Binding af CO2

• CO2 fangst

• Måling af CO2 reduktion

• Nul-emissioner

• Partnerskaber

• Vedvarende energi

• Strategisk energiplanlægning

• Solcelleanlæg

• Klimavenlig mobilitet

• Klimaprogram,

• Klimaregnskab

• Miljøpolitik

• KlimaKommune

• kommunale CO2-beregner

• Klimastrategi

 

01.3X.10

Klimahandleplaner

• Klimahandleplaner [=Emne]

• Handlingsplan, grøn omstilling

• Klimahandleplan

• Klimaplan

 

 

Vi modtager gerne forslag til arbejdet.


Nye og ændrede retskilder 

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I februar-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lov om erhvervelse af fast ejendom

 • Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

 • Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

 • Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

 • Vejledning om behandling af ægteskabssager

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.


Nye stikord 

Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 150 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx lokalplanlægning, beskæftigelsesområdet, socialområdet og telemedicin.

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven


Visning af historiske emner på KLE-online

I december måned 2019 blev KLE-online udvidet med mere information om KLE. Under menupunktet ’Historiske’ kan man se historiske og rettede emner og facetter ved hjælp af en rødmarkering af udgåede grupper og emner. Ved at klikke på ur ikonet kan man desuden få vist datoer for, hvornår emnerne er oprettet, rettet og udgået:

KL’s Journaliseringsnetværk 2020

Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer (sagsdannelse, journalisering, arkivering, GDPR) – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Du kan læse mere om netværket og melde dig til på denne side: https://tilmeld.kl.dk/journalisering/forside.html
Abonnementsbrev november 2019 udgave

Nye emner i november 2019 udgaven:


Beskæftigelsesindsats

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen til ikrafttrædelse januar 2020. Indsatsen vil fremover kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger, ved hjælp af en række minimumsregler. 

Der er oprettet en ny gruppe 15.18 til jobcentertilbud, som kan gives hver for sig eller i kombination:

Emnerne flyttes fra den nuværende gruppe 15.20 beskæftigelsesindsats.

Dertil kommer et nyt emne om det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, som også er et led i reformen:

Paragrafhenvisningerne på loven (aktiv beskæftigelsesindsats) er konsekvensrettet til 1. januar 2020 og bekendtgørelserne bliver efterfølgende opdateret, efterhånden som de udkommer.


Digitale sundhedsydelser

Vi har oprettet en ny gruppe til sager om digitale sundhedsydelser, i form af sundhedsydelser der gives over afstand ved hjælp af digital understøttelse via www, ligesom den kan rumme digitale platforme, apps, sundhedsportaler.


Forbrænding af husdyrgødning

Kommunerne fået til opgave at vurdere om anlæg til forbrænding af husdyrgødning overholder kravene vedrørende miljøbeskyttelse, hvilket bl.a. omfatter en række kontrolbesøg. For at dække omkostningerne i forbindelse med dette, opkræver kommunerne brugerbetaling fra brændingsanlæggene.


Emner der udfases/flyttes

Som konsekvens af reformen af beskæftigelsesindsatsen, udgår/flyttes en række KLE-emner i 2020:

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I november-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
 • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
 • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
 • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
 • Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx veje og adresser, beskæftigelsesområdet, folkeskoleundervisning og telemedicin.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

Visning af historiske emner på KLE-online

I løbet af december kommer der en udvidelse på KLE-online. Det bliver muligt at se historiske og rettede emner og facetter. Der kommer et nyt menupunkt Historiske, samt en rødmarkering af udgåede grupper og emner incl historik. Datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.
KLE-Online frigivet i Version 2.6

Den 23. november 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med kontoplansøgning

Ændringer i version 2.6:

 • Søgning i den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet

På KLE-Online har det længe været muligt at browse i en redigeret version af den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Nu er det ligeledes blevet muligt at søge i kontoplanen via fanebladet "Kontoplan" på søgesiden.


KLE-Online frigivet i Version 2.5

Den 25. maj 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med slettefrister efter GDPR.

Ændringer i version 2.5:

 • Anbefalede slettefrister på en række KLE-emner, der dækker sager med personoplysninger.
 • Mapning til de relevante standardfortegnelser, der stilles til rådighed af KL, og som bl.a. indeholder angivelse af, hvilke opgaver fortegnelserne dækker. Det sker ved oplistning af relevante KLE-grupper og emner på den enkelte fortegnelse.

Slettefristerne tilgås via det ny timeglasikon ud for de relevante KLE-emner.


KLE-Online frigivet i Version 2.4

Den 8. oktober 2015 er KLE-Online lanceret i version 2.4 med nyt layout.

Ændringer i version 2.4:

 • Nyt layout
 • Forbedret overblik over indhold i en hovedgruppe, med default liste visning af grupper (2. niveau)
 • Udfoldning af emner (3. niveau) for hver gruppe (pile)
 • Genveje til at vise relateret information i emneplanen
 • Default visning af facetoversigt indenfor hver kategori
 • Facetvejledning lagt i infoknap

Det nye layout har til formål at vise KLE i en mere strømlinet udgave med færre farver og en mere overskuelig emneplansvisning, hvor emner som udgangspunkt kun vises, hvis brugeren vælger det. I den forbindelse er der tilføjet en række genvejsknapper i toppen emneplanen, som giver mulighed for at folde valgfri grupper samt relaterede information ud på valgte grupper.

Layoutet er nu også tilpasset, så det er nemmere at tilgå KLE-Online via tablets.


KLE-Online frigivet i Version 2.3

Den 20. marts 2014 er KLE-Online lanceret i version 2.3 med mapping til Indenrigsministeriets kontoplan.

Ændringer i version 2.3

 • IM kontoplan-mapping: IM kontoplanen er nu blevet indlejret i KLE-online, og desuden mappet til KLE.

  Kontoplanen publiceres i dag ikke som strukturerede data, men som flad tekstfil. KLE Redaktionen har længe haft et ønske om at kunne mappe de to taksonomier. Derfor lægges den også ind som strukturerede data i KLE-online, med angivelse af seneste opdatering. Der vil dog kunne eksistere nyere versioner.

  Løsningen kan støtte brugen af KLE, og for brugere være en supplerende indgang til et KLE emne, fx ligesom retskildeindgangen.

  På længere sigt kan sammenstillingen af de to taksonomier forhåbentlig give muligheder for nye sammenhænge mellem sager og bevillinger.


KLE-Online frigivet i Version 2.2

Den 1. juli 2013 er KLE-Online lanceret i version 2.2 med mapping til FORM.

Ændringer i version 2.2

 • FORM-mapping: Hvor det er relevant er der blevet tilføjet en mapping(s) fra emneplanen til FORM. Mappingen har fået sit eget ikon. Se 00.07.02 for et eksempel.

KLE-Online frigivet i Version 2.1

Den 26. oktober 2012 er KLE-Online lanceret i version 2.1 med specialiserede søgninger.

Ændringer i version 2.1

 • Specialsøgninger: Søgegrænsefladen er nu opdelt i faner. Søgning på hhv. handlingsfacetter, retskilder og blanketter (ny) er flyttet til separate faneblade for at lette overblikket. Retskildesøgningen er blevet kraftigt forbedret, således at retskildehenvisningerne grupperes indenfor de enkelte love, samt sorteres efter paragraffer.
 • Fejlretninger: En fejl, som påvirkede flerordssøgninger, er blevet rettet. Flerordssøgninger vil generelt nu give flere resultater end tidligere.

KLE-Online frigivet i Version 2.0

Den 8. september 2011 er KLE-Online lanceret i version 2.0 med facetteret søgning.

Ændringer i version 2.0

 • Facetteret søgning: Giver nu brugeren mulighed for at overskue og filtrere sit søgeresultat efter en række overordnede kategorier som f.eks. delplan, retskilde eller hovedgruppe.
 • Mere detaljeret visning af retskildehenvisninger: De enkelte retskildehenvisninger vises nu for sig under lovindgangen.

KLE-Online frigivet i Version 1.01

Den 10. juli 2010 har frigivet en mindre opdatering af KLE-Online.

Ændringer i version 1.01

 • Autosuggest: Autosuggest i søgefeltet er ændret, således at funktionen fungerer som på eksempelvis Digitaliser.dk, hvor alle matchende søgeord vises for brugeren (i stedet for kun matchende vendinger fra stikordsregisteret).

KLE-Online frigivet i Version 1.0

Den 26. november 2009 er KLE-Online blevet frigivet i en version 1.0, der byder på en lang række nye nyttige funktioner.

Siden maj 2009 har KLE-Online været tilgængelig i en beta-version, hvor den største nyhed var søgefeltet. I det kan man ved at indtaste søgeord nemt fremsøge emner og handlingsfacetter. Hvis man vil have vist KLE i en begrænset udgave, gav filter-funktionen, som var en anden større nyhed, mulighed for det. Samtidig videreførtes det fra KLE-NEM kendte overblik over emner, handlingsfacetter og de blanketter og love og bekendtgørelser, der måtte knytte sig til et emne.

Vi har videreudviklet på KLE-Online og justeret til på baggrund af de foreløbige erfaringer.

I søgefeltet kan man eksempelvis nu også vælge at fremsøge emner ved at søge på titler på love og bekendtgørelser. Der er også kommet en såkaldt ”auto-suggest” funktion på i søgefeltet, så man ved indtastning af to eller flere bogstaver får vist en liste med forslag fra stikordslisten i KLE.

I emneplanen har ikonerne for links til retskilder, blanketter og servicetekster fået et nyt design. Der er også kommet et nyt ikon ”stikord til emne”, der giver mulighed for at få vist alle stikord knyttet til et emne. Det kan være en stor hjælp, hvis man vil have et hurtigt overblik over emnets indhold.

Den opmærksomme bruger vil også lægge mærke til, at der ikke længere er et menupunkt for visning af stikord i venstre-menuen. Det skyldes, at fremsøgning af emner fremover foregår via søgefeltet.


Nedenfor vises en liste over de største nyheder i KLE-Online Version 1.0:

Søg på lov eller bekendtgørelse via søgefeltet
 • Under ”flere søgemuligheder” kan man nu vælge at søge på retskilder også, når man skal finde frem til et emne.
Auto suggest i søgefelt
 • Ved indtastning af to tegn eller mere vises automatisk en liste matchende stikord fra KLE’s stikordsregister som forslag til søgning.
Stikord til emne
 • Ved klik på ikon i emneplan vises alle stikord knyttet til emnet.
Sagsguide for udvalg, råd og nævn (Relancering)
 • Anviser korrekt emne og handlingsfacet for journalisering af sager i forbindelse med udpegning af medlemmer til udvalg, råd og nævn efter kommunalvalg. (Har tidligere været en del af KLE-NEM).
Login
 • Indtil februar 2010 versionen af KLE er login kun aktiveret som en mulighed, der giver adgang til nogle ekstra funktioner. Der opereres med et login per kommune.
 • Login fås ved henvendelse til Nikolaj Skovmann Malkov, (nss@kl.dk)
 • Fra februar vil login være obligatorisk. For at gøre det så nemt som muligt at tilgå siden vil alle abonnerende kommuner modtage et link, der kan lægges på kommunens intranet og derfra logge brugerne automatisk ind.
Få vist tidligere udgaver af KLE-Online
 • Ved login kan kommunens administrator vælge, at kommunens brugere får vist en ældre udgave af KLE i KLE-Online. For kommuner der ikke følger de 4 årlige opdateringer af KLE, giver det mulighed for stadig at få vist en udgave af KLE-Online, der matcher den version, der er indlæst i esdh-systemet.
”KLE-NEM visning”
 • Det er som udgangspunkt ikke længere muligt at få vist hele stikordslisten. Men da vi ved, at det er et ønske fra nogle brugere, er det blevet lavet som et muligt tilvalg at få vist stikordsliste og emneplan i fuld længde, som det var tilfældet i KLE-NEM.
 • Kun muligt efter login. Interesserede skal henvende sig til Nikolaj Skovmann Malkov (nss@kl.dk)
Pædagogiske hjælpevideoer
 • Under ”Hjælp” ligger der nu en række hjælpevideoer, der guider brugerne igennem funktionerne på KLE-Online.

God fornøjelse med brugen af KLE-Online!